kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

9. Hukuk Dairesi 2001/10043 E., 2001/14102 K.

AHLAK VE İYİNİYET KURALLARINA AYKIRI DAVRANIŞ

EMEKLİLİK NEDENİYLE FESİH

FESHİN HÜKÜM DOĞURDUĞU AN

HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE

HİZMET AKDİNİN FESHİ

KIDEM TAZMİNATI

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T AY
9.Hukuk Dairesi
Y A R G I T A Y İ L A M I
ESAS NO :2001/10043
KARAR NO :2001/14102ÖZET: 1-) İşveren haklı nedene dayanarak hizmet akdini feshetmeden önce,işçi,emeklilik nedeniyle fesih hakkını kullanmış ise kıdem tazminatına hak kazanır.
2-) Hizmet akdinin feshi için uyulması gereken 6 iş günlük süre feshe yetkili organın olayı öğrendiği tarihten itibaren başlar. Bir yıllık süre ise olayın vukuundan itibaren başlar

(1475 S.K. 14 ve 18. mad.)

Davacı işçi davalıya ait işyerinde çalışırken yolsuz işlemlerde bulunması gerekçe gösterilerek işine son verildiğini iddia etmek sureti ile kıdem tazminatı isteğinde bulunmuştur.Hakikaten davacının işyerindeki işlemlerinden ve durumlarından dolayı hüküm giydiği bellidir.Mahkemece bu olguya dayanılarak kıdem tazminatı isteği reddedilmiştir.Ne var ki; dosya içeriğine göre davacı işçinin 1.6.1994 tarihinde yaşlılık aylığı almak sureti ile,yani işverenin feshinden önce işten ayrıldığı izlenimi uyanmaktadır.Ancak bu konu tartışılmamış ve kesinlik kazanmamıştır.Bu nokta üzerinde öncelikle durularak davacı işçinin emeklilik nedeni ile işten ayrılıp ayrılmadığı belirlenmeli,ayrıldığı anlaşıldığı takdirde ise kıdem tazminatına hak kazanacağı kabul edilmelidir.
Kıdem tazminatına hak kazanamayacağı bir başka anlatımla emeklilik olgusunun fesih iradesinden önce gerçekleşmediği anlaşıldığı takdir de ise;davalı işverenin fesih iradesini altı işgünü ve bir yıllık süre içinde kullanıp kullanmadığı tesbit edilmelidir.Bu durumda da davalı kooperatif olduğuna göre feshe yetkili organın yolsuzluk olayını öğrendiği tarihten itibaren 6 işgünü içinde fesih yoluna gidip gitmediği ; 6 iş günlük süre içinde feshedilmesi halinde de olayın vukuundan itibaren bir yıllık sürenin geçirilip geçirilmediği araştırılarak bütün bunların sonucuna göre karar verilmelidir.
Eksik inceleme ile sonuca gidilmesi hatalıdır.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 19.9.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA