kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

4. Hukuk Dairesi 2001/10033 E., 2002/1103 K.

GÖREV

SENDİKA GENEL KURULUNUN İPTALİ

İçtihat Metni

T.C
YARGITAY
4.HUKUK DAİRESİ

E : 2001/10033
K : 2002/1103
T : 31.1.2002


Dava, sendika genel kurulunun iptali istemine ilişkindir. Mahkemece istem kabul edilmiştir. Karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

12 Temmuz 2001 tarih ve 24461 sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasasının “Seçimlerde uygulanacak esaslar” başlıklı 11/2. maddesinde, genel kurul toplantıları, genel kurullarda yapılacak seçimler, seçimlere yapılan itirazlar, seçimlerin iptali ve yenilenmesine ilişkin hususlarda 2821 sayılı Sendikalar Yasası hükümlerinin uygulanacağı, aynı yasanın 13/3. maddesinde, yönetim, denetim ve disiplin kurulları ile kurulması uygun görülen diğer organların oluşumu, görev ve yetkileri ile toplanma ve karar alma usullerinin Sendikalar Yasasında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenleneceği öngörülmüş; ayrıca, 6. maddede düzenlenmiş bulunan “Kuruluş işlemleri”ndeki uyuşmazlıklar ile “Genel kurulların toplantı zamanı ve karar yeter sayısı” başlıklı 10. maddedeki düzenlemeye aykırılıktan doğan uyuşmazlıklara iş mahkemesinde bakılacağı öngörülmüştür.

2821 sayılı Sendikalar Yasasının 63/2. maddesinde bu kanunun uygulanmasından doğan bütün uyuşmazlıkların iş davalarına bakmakla görevli mahkemelerde çözümleneceği, 5521 sayılı İş Mahkemeleri Yasasının 1/A maddesinde de, sendikaların açacakları ve bu sıfatla aleyhlerine açılacak hukuk davalarına iş mahkemesinde bakılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Karardan sonra yürürlüğe giren 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası ile yukarıda açıklana diğer özel yasalar birlikte değerlendirildiğinde, davaya konu edilen uyuşmazlığın iş mahkemesince çözüme kavuşturulması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Bu durumda, uyuşmazlığın iş mahkemesince çözümlenmesi gerektiği gözetilerek, mahkemenin görevsizliği nedeniyle dava dilekçesinin reddine karar verilmelidir. Açılanan nedenlerle kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA; bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 31.1.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA