kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

19. Hukuk Dairesi 2001/9303 E., 2002/3289 K.

ÇOĞUNLUK KOŞULU

KONKORDATO

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
19.HUKUK DAİRESİ
B A Ş K A N L I Ğ I

Esas Karar
2001/9303 2002/3289
Y A R G I T A Y İ L A M I

Mahkemesi : Tarsus 1.Asliye Hukuk Mahkemesi
Tarih : 10.9.2001
Nosu : 477-544

Taraflar arasındaki konkordatonun tasdiki davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -
Davacı vekili, iplik üretimi yapan müvekkili şirketin ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle ödeme güçlüğü içine düştüğünü, alacaklıların zarar görmemesi için projeye uygun ödeme yapacağını ileri sürerek konkordato mühleti talep etmiş, Mercii Hakimliğince borçlunun aktifinin pasifinin % 50’sini karşıladığı, mühlet talebine itirazların yerinde olmadığı gerekçesiyle mühlet kararı verilerek konkordato komiseri tayin edilmiş, uzatılan süreden sonra komiser tarafından hazırlanan rapor mahkemeye ibraz edilmiştir.
Mahkemece konkordatonun tasdiki için gerekli çoğunluk koşulunun oluşmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.
İİK.nun 297.maddesine göre konkordato kaydedilmiş olan alacakların 2/3’üne sahip ve alacaklıların 2/3’üne ulaşan bir çoğunlukla imza edilmesi halinde kabul edilmiş sayılır. Davacı borçlunun teklif ettiği konkordato talebinde anılan hükümde öngörülen alacak ve alacaklı çoğunluğu gerçekleşmediğinden, mahkemece davanın reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 2.5.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA