kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1999/5494 E., 1999/7289 K.

KESİN YETKİ KURALI

MİRAS

MİRASCI NASBI

MİRASIN REDDİ

YABANCI ÜLKEDE VASİYET

YETKİ

İçtihat Metni

T.C.

Y A R G I T A Y

2.Hukuk Dairesi

Sayı :

ESAS KARAR

99/5494 99/728924.6.1999

Y A R G I T A Y İ L A M I

Özet :Mirasın kayıtsız şartsız ret edildiğinin tesbiti yetkisi,
murisin son ikametgahı mahkemesine aittir.

Bu kural kesin yetki kuralı olmakdan hakim kendiliğinden dikkate almak
zorundadır.

Secilmiş (mansup) mirascı kendisine yapılacak resmi tebli itibaren
mirası üç ay içinde red edebilir. Yabancı ülkede yapılan ve açılan
vasiyatnamenin tebliğ işlemi o ülke kurallarına tabidir.Davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm
temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

1-Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 11. maddesi tereke aleyhine
açılacak tüm davaların, ölenin ikametgahı mahkemesinde açılacağına
ilişkindir. Bu maddeyi tamamlayıcı nitelikteki Medeni Kanunun 518. maddesinde
yetkili mahkeme ölenin son ikametgahı mahkemesi olarak belirtilmiştir. 2675
Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Kanunun 30. maddesi gereği,
miras davaları ölenin hukuna tabiidir. Miras bırakan Çankırı nüfusuna
kayıtlıdır. İkametgahını naklettiğine ilişkin bir iradesinin varlığı iddia ve
ispat edilmemiştir. Nüfus Yasasının 4. maddesi gereği nüfusa kayıtlı
bulunulan yer yasal ikametgahdır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun
11.maddesi, Medeni Kanunun 518. maddesinde belirlenen yetki kesin yetkidir.
Mahkeme kesin yetkiyi doğrudan dikkate almak zorundadır. Bu kuralların
dikkate alınmaması doğru bulunmamıştır.

2-Kabule görede;

Davacı Romina’ya kendisini mirascı seçen (mansup) el yazması
vasiyetname Almanya’da noter aracılığı ile 3.3.1998 tarihinde tebliğ
edilmiştir. Tebligat yapıldığı yer hukukuna tabidir(MÖHUK.md.6). Mirası red
isteği 13.4.1998 tarihinde yapıldığına göre davanın süresinde olduğu Medeni
Kanunun 546/ son cümlesi gereği seçilmiş mirasçılar yönünden mirasın red
süresi kendilerine yapılacak resmi tebligatla başlayacağı düşünülmeden
davanın süresinde açılmadığından söz edilerek reddi doğru değildir.S O N U Ç : Hükmün 1. madde de gösterilen nedenlerle BOZULMASINA,
temyiz peşin harcın yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar
verildi.24.6.1999 (Prş.)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA