kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1999/5335 E., 1999/7666 K.

BOŞANMA

HARÇ

MADDİ TAZMİNAT

MANEVİ TAZMİNAT

NAFAKA

TAZMİNAT

VEKALET ÜCRETİ

YOKSULLUK NAFAKASI

İçtihat Metni

T.C.

Y A R G I T A Y

2.Hukuk Dairesi

Sayı :

ESAS KARAR

99/5335 99/7666


1.7.1999

Y A R G I T A Y İ L A M I


Özet :Boşanma sebebiyle maddi tazminatın taktir unsurları,

Boşanma sebebiyle boşanma davası dışında açılan ve boşanma davası ile
birleştirilen davada taktir olunan tazminat ret olunan bölüm için nispi
vekalet ücreti verilmelidir.Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen hükmün maddi tazminat ile ekleri (ferileri) yönünden
temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin
olunan bugün * temyiz eden H.S.K. vekili Av.G.T. ile
karşı taraf temyiz eden N.E.K. vekili Av.A.Y.
geldiler.Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara
bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

1- Dosyadaki yazılara, bozmaya uygun işlem ve araştırma yapılmış
olmasına, delillerin takdirinde bir yanlışlık bulunmamasına ve özellikle
(Medeni Kanunun 143/1. maddesinde ifadesini bulan maddi tazminatın hesabında
mahkemece alınan bilirkişi raporunun sonuç itibariyle bir delil niteliğinde
bulunmasına, bunun hakimi takyit etmiyeceğine, hükmedilen miktarında
tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına uygun bulunmasına (MK.m.4,
BK.m.42); sonradan faiz isteğine karşıda açıkca karşı konulmuş olmasına göre,
aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-a)Maddi tazminat, boşanmadan bağımsız açılmış ve boşanma dosyası
üzerinde birleştirilmiştir. Gerçekleşen bu durum karşısında kabul ve
reddedilen kısımlar üzerinden taraflar yararına, tarife hükümleri uyarınca
nisbi vekalet ücretine takdiredilmesi gerekir. Bu hususun dikkate alınmaması
yerinde değildir.

b)Kabuledilen maddi tazminat üzerinden karar harcının tahsil
edilmemesi de isabetsizdir.SONUÇ : Temyizedilen hükmün 2. bentte gösterilen sebeple, vekalet
ücreti ve harç yönünden BOZULMASINA, kararın kapsamı dışında kalan yönlerinin
ise ONANMASINA, temyiz peşin harçlarının yatıranlara geri verilmesine
oyçokluğuyla karar verildi.1.7.1999 (Prş.)


MUHALEFET ŞERHİ

#Medeni Kanunun 143/1. maddesi mevcut ve hatta muntazar (beklenen) bir
menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kabahatsiz karı veya kocanın,
kabahatli olan taraftan maddi tazminat isteyebileceğini, 152. maddeside, evin
seçimi, karı ve çocukların uygun biçimde geçindirilmesinin kocaya ait
olduğunu öngörmüştür. Toplanan delillerden boşanmaya sebep olan olaylarda
kadının hiçbir kusurunun olmadığı anlaşılmaktadır. Boşanma sonucu kadın, en
az eşinin desteğini yitirmiştir. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve
ekonomik durumları ile hakkaniyet ilkesi (MK.Md,4) dikkate alınarak kadın
yararına uygun miktarda maddi tazminat taktir olunurken, hakim öncelikle
yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde kadının mahrum kaldığı desteği ortaya
çıkarmak durumundadır. Bu işlem için bilirkişiden yoksun kalınan desteğin
peşin sermaye değerinin sorulmasında bir usulsüzlük yoktur. Ancak davacı
davalıya yoksulluk nafakası ödemeye mahkum edilmiştir. Bu nafakanın peşin
sermaye değerinin hesap edilen tazminattan düşülmesi gerekir. Öte yandan
boşanmaya yol açan olaylarda davalının kusursuz olduğu bu dava ile ilgili
hükmün kesinleşen bölümü ile hükmen belirlenmiş olduğu halde, davalı kadının
kusurlu olduğundan sözedilip, 50 indirim yapılması doğru değildir. Yeniden
bilirkişi raporu alınıp bu yönlerde dikkate alınarak tazminat taktiri için
hüküm bozulmalıdır. Sayın çoğunluğun tazminata ilişkin onama kararına
katılmıyoruz.Başkan Üye

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA