kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1999/5078 E., 1999/6917 K.

KESİN YETKİ KURALI

SATIŞA İZİN

VESAYET

YETKİ

İçtihat Metni

T.C.

Y A R G I T A Y

2.Hukuk Dairesi

Sayı :

ESAS KARAR

99/5078 99/6917


17.6.1999

Y A R G I T A Y İ L A M I


Özet :Vesayet altındaki kişiye ait gayrımenkule satış izni,
gayrımenkulun bulunduğu yer mahkemesinden değil, vesayet kararını veren sulh
hakiminden istenmelidir. Bu yetki kesin yetkidir.



Davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün
kanun yararına bozulması Adalet Bakanlıgının yazısı üzerine Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılıgı tarafından istenilmekle, evrak okunup gereği
görüşülüp düşünüldü.

Davacı M.S.D.’nun 22.9.1997 tarihli dava dilekçesi
ile vasisi bulunduğu P.N.’na ait Pazaryolu Merkez Mahallesinde
bulunan taşınmazın satışına izin verilmesini istediği mahkemece davanın
kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği
anlaşılmaktadır.

Dosya içinde mevcut Erzurum Sulh Hukuk Mahkemesinin 21.10.1992 tarih
ve 1992/1067 Esas, 1992/1043 Karar sayılı hükmü ile M.S.D.’nun,
P. N.’na vasi olarak atandığı anlaşılmaktadır.

Türk Medeni Kanununun 361. maddesi hükmüne göre, “Vesayet işlerinde
salahiyet, küçüğün veya mahcurun ikametgahındaki vesayet dairelerine aittir.”

Taşınmazın Vesayet Mahkemesinin bulunduğu adli çevre dışında olması o
mahkemeyi yetkisiz kılmaz. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 13.maddesinin
burada uygulama yeri yoktur.

Diğer taraftan Türk Medeni Kanununun 362.maddesi gereğince, Sulh
Mahkemesinin izni olmadıkça vesayet altındaki kimse ikametgahını
değiştiremez.

Mahkemece, Erzurum Sulh Hukuk Mahkemesinin yetkili olduğu gözönüne
alınarak, resen yetkisizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esasının
incelenerek yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.



SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan
sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA
oybirliğiyle karar verildi.17.6.1999 (Prş.)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA