kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

6. Hukuk Dairesi 1996/325 E., 1996/425 K.

İKİ HAKLI İHTAR

KİRALANANIN TAHLİYE İSTEMİ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
Altıncı Hukuk Dairesi

E. 1996/325
K. 1996/425
T. 22.1.1996

ÖZET : İki haklı ihtar nedenine dayalı tahliye davasında, ihtarların; bir kira
yılı içerisinde muaccel hale gelmiş, farklı ayların kirasına ilişkin olması
ve ihtarnamelerin de en az iki defa, önceden kiracıya tebliğ edilmesi
gerekir.

Süresiz akitlerde ve kira bedelinin senelik ödenmesi gereken hallerde iki
haklı ihtar oluşmaz.

(6570 s. GKK. m. 7/e)

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye davasına dair karar, davalı
tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla; dosyadaki bütün kağıtlar
okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava; iki haklı ihtar nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkin olup,
mahkemece istem gibi tahliyeye karar verilmiş ve hüküm davalı tarafça temyiz
edilmiştir.

Bir kira yılı içinde yapılmış iki haklı ihtara dayanan tahliye davasının kabul
edilebilmesi için, davanın 6570 sayılı Yasanın 7/e maddesi ve yerleşmiş
içtihatlar uyarınca akdin hitamını izleyen bir ay içinde açılması zorunludur.
İhtarlar, dava şartı olduğu için süre kesme niteliğine haiz değildir. Süre
konusu, kamu düzenine ilişkin olması sebebiyle re’sen gözetilmesi gerekir.

İhtarların, bir kira yılı içinde muaccel hale gelmiş (istenebilir durumu
almış) değişik ayların kirasına ilişkin olarak en az iki defa kiracıya tebliğ
edilmesi, haklılığı içinde ödemelerin ihtarların tebliğinden önce yapılmaması
şarttır. Tebliğinden sonra yapılan ödemelerin hukuki değeri yoktur. İhtarlar,
tebliğ ile hukuki sonuç doğuracağından, ödemelerde tebliğ tarihinin esas
alınması şarttır. Keşide tarihi, sadece muacceliyet bakımından önem
taşımaktadır. Zira, muaccel olmayan (henüz ödenmesi gerekmeyen) kira
parasının istenmesi mümkün değildir.

Süresiz akitlerde ve kira bedelinin senelik ödenmesi gereken hallerde iki
haklı ihtar oluşmaz.

Olayımızda; taraflar arasındaki 8.7.1993 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli
yazılı kira anlaşmasının özel şartlarının 5. maddesinde, bir ayın kira
parasının zamanında ödenmemesi halinde, o kira yılının tüm kira parasının
muaccel olacağı şartına yer verilmiştir. Bu bakımdan davacı, 10.11.1995
tarihinde keşide ettiği ihtarname ile sözleşme gereği ayın 5’ine kadar
ödenmesi gereken Ocak 1995 ayı kira parası ile birlikte, o kira yılının
sonraki aylarının kira paralarını birlikte istemiştir. Ocak ayının 5’ine
kadar o ay kirası ödenmediğine göre, Temmuz 1995 tarihine kadar kira paraları
muaccel hale gelmiştir. O bakımdan, o kira paralarından bir kısmının ikinci
bir ihtara konu edilmesi o ihtarnameyi haklı kılmaz. Bu yüzden davanın
reddine karar verilmesi gerekirken, tahliye kararı verilmesi hatalı olmuştur.
Hüküm, bu nedenle bozulmalıdır.

S o n u ç : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile
hükmün HUMK.nun 428. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), istek halinde peşin
alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 22.1.1996 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA