kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1996/312 E., 1996/1502 K.

ORTAK YERDEN YARARLANMA HAKKI

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18. HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1996/312 1996/1502

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde rahatsız edici davranışların önlenmesi için ihtarda
bulunulması ve karşılık davada güneş enerji sisteminin kaldırılması ve
tazminat istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü karşılık davanın reddi
cihetine gidilmiş, hüküm davalı ve karşılık davacı Nilgün vekili
tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici
sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine
göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak;
Yargıtay uygulamalarında güneş enerji sistemlerine projede yer almasa
bile izin verilmekte ise de böyle bir sistemin kurulduğu terasta tüm kat
maliklerinin güneş enerjisi kurmak istemeleri halinde onlara yeterli olması,
ana binaya ve diğer bağımsız bölümlere zarar vermemesi ve bağımsız bölümün
arsa payı itibariyle kendine düşecek yerden fazlasını işgal etmemesi
lazımdır. Mahkemece bu yönlerde bir bilirkişi araştırması yapılmadan ve
çatının kiremit oturtma çatı olduğu hususu dikkate alınarak
anagayrimenkuldeki tüm bağımsız bölümlerin güneş enerjisi sistemi kurmak
istemeleri halinde bunun yeterli olup olmadığı saptanmadan bu konudaki
davanın reddi doğru görülmemiştir. Ayrıca çatı arası ortak yerlerden olup
proje dışı bir işgalin hukuki olmayacağı hususu gözönünde bulundurulmalı,
güneş enerjisi sistemlerini çatı arasına koyacakların su depolarının binaya
verebilecekleri zarar da dikkate alınmalıdır.
Diğer taraftan tesbit bilirkişi raporunda, davacının bağımsız
bölümünde meydana gelen zararın yarısının güneş enerjisi sisteminin meydana
getirdiği akıntıdan kaynaklandığı açıklanmış ve yargılama sırasında yapılan
tesbitte tamiratın tamamlanmış olduğu bildirildiğine göre bu bağımsız bölümde
meydana gelen zararın tamamının ortak yerlerden kaynaklandığına ilişkin
bilirkişi raporuna göre bu tazminat isteminin de reddi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde
olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA,
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 12.2.1996 gününde
oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA