kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

6. Hukuk Dairesi 1996/277 E., 1996/461 K.

ANA TAŞINMAZ

KAT İRTİFAKI

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
Altıncı Hukuk Dairesi

E. 1996/277
K. 1996/461
T. 22.1.1996


ÖZET : 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 7. maddesi uyarınca, kat irtifakı
kurulmuş anagayrimenkulde, bir bağımsız bölümün paydaşı ancak o bağımsız
bölümün ortaklığının giderilmesini isteyebilir. Diğer bir bağımsız bölümün
ortaklığının giderilmesini istemesi mümkün değildir.

(634 s. KMK. m. 7)

Mahalli mahkemesinden verilmiş izale-i şuyu davasına dair karar, davacı
tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla; dosyadaki bütün kağıtlar
okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, 5 adet bağımsız bölüm ortaklığının giderilmesi istemine ilişkindir.
Mahkeme, davayı reddetmiş ve hüküm davacı vekili tarafından temyiz
olunmuştur.

Davacı; Şevketiye Mahallesi 32 pafta, 347 ada, 28 parsel sayılı taşınmaz
üzerindeki yapıda 1, 2, 3, 6 ve 7 numaralı bağımsız bölümlerdeki ortalığın
giderilmesini istemiştir. Tapudan gelen kayıtlarda da açıkça belirtildiği
gibi, yukarıda kayıt esasları açıklanan bağımsız bölümlerin herbirinin davacı
ile davalının adına ortak olarak kayıtlıdır. Ana taşınmazın ortaklığının
giderilmesi isteği bulunmadığına, esasen ana taşınmazın kat irtifaklı
olduğunun anlaşılmasına ve ortak olan bütün bölümlerin ortaklıklarının
giderilmesinin istenmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre, satış
suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmesi gerekirken, 634 sayılı
Yasanın 7. maddesine yanlış anlam verilerek yazılı gerekçe ile davanın
reddedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Hüküm, bu nedenle bozulmalıdır.

S o n u ç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK.
nun 428. maddesi uyarınca hükmün (BOZULMASINA), istek halinde peşin alınan
temyiz harcının temyiz edene iadesine, 22.1.1996 tarihinde oybirliğiyle karar
verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA