kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

21. Hukuk Dairesi 1996/261 E., 1996/310 K.

YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASI VE BAŞLANGICI

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
21. Hukuk Dairesi
Başkanlığı

Esas Karar
1996/261 1996/310

Y A R G I T A Y İ L A M I

Davacı, 10.6.1995 günlü 17527 sayılı sigortadan emeklilik (tahsis)
talebinin reddine dair kararın iptali ile 30.4.1995 tarihi itibariyle
emeklilik tahsis işlemi yapılması gerektiğinin tesbitine karar verilmesini
istemiştir.
Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteğin reddine karar
vermiştir.
Hükmün, davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin
süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından
düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü
ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

K A R A R

Dava, 1.7.1995 tarihinden itibaren bağlanan yaşlılık aylığının iptali
ile, 1.5.1995 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı bağlanması gerektiğinin
saptanması istemine ilişkindir. Davacının 24.4.1995 tarihinde yaşlılık aylığı
talebinde bulunduğu Kurumca, talep tarihi itibariyle 25 yıldan beri
sigortalılık süresini doldurmadığından talebinin reddedildiği, sigortalının
16.6.1995 tarihinde yeniden tahsis talebinde bulunması üzerine, 1.7.1995
tarihinde yaşlılık aylığı bağlandığı uyuşmazlık konusu değildir. Uyuşmazlık
sigortalının tahsis talebinde bulunduğu tarihte, yaşlılık aylığı bağlanması
için gereken koşullardan birine sahip olmaması durumunda, yeniden tahsis
dilekçesine gerek olmaksızın koşulun oluştuğu tarihi takip eden aybaşından
itibaren yaşlılık aylığı bağlanması gerekip, gerekmediği noktasında
toplanmaktadır. Davanın yasal dayanağını oluşturan 506 sayılı Yasanın 60. ve
ardından gelen maddelere göre, sigortalının yaşlılık aylığına hak kazanması
ve yaşlılık aylığı bağlanması için prim ödeme gün sayısı, yaş, sigortalılık
süresi, talep ve işten ayrılma koşullarının birlikte gerçekleşmesi koşuldur.
Somut olayda, sigortalının başvuru tarihi olan 24.4.1995 tarihinde
60/A-C maddesinin öngördüğü 25 yıldan beri sigortalı olma koşulu hariç diğer
koşullara sahip olduğu 25 yıldan beri sigortalı olma koşulu da iki gün sonra
26.4.1995 tarihinde gerçekleştiği dosyadaki bilgi ve belgelerden
anlaşılmaktadır. Başka bir anlatımla, sigortalının 26.4.1995 tarihinde
yukarıda sözü geçen maddenin aradığı tüm koşullara sahip olduğu
açık-seçiktir. Hal böyle olunca, sigortalıya yeniden tahsis dilekçesi
vermeksizin, giderek önceki dilekçesi gözönünde tutularak koşulların oluştuğu
tarihi takip eden 1.5.1995 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı bağlanması
gerektiği sözgötürmez. Tersinin kabulü, davalı Kurumun Anayasa’dan
kaynaklanan sosyal güvenlik ödevinin zorunlu sonucu olan, koşulların oluşması
tarihini takip eden aybaşından itibaren yaşlılık aylığı bağlaması yerine
bağlamamasından kaynaklanan kusurundan yararlanmak olurki, bu durumun hak ve
nesafet kuralları ile bağdaşmadığı ortadadır.
Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul
edilmeli, hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ:Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz
harcının istek halinde davacıya iadesine, 29.1.1996 gününde oybirliğiyle
karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA