kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

21. Hukuk Dairesi 1996/250 E., 1996/409 K.

İŞE ALINMAKLA SİGORTALI OLUNUR

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
21. Hukuk Dairesi
Başkanlığı

Esas Karar
1996/250 1996/409

Y A R G I T A Y İ L A M I

Davacı, davalı Kurumca tanzim edilen 6.1.1994 tarihli durum tespit
tutanağının iptaline karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar
vermiştir.
Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz
isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi
tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği
düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

K A R A R

Dava, işyerinde sigortalı çalıştırmadığının tesbiti ile işyerinin
kapsama alınmasına ilişkin Kurum işleminin iptali istemine ilişkindir.
İşyerinin 6.1.1994 tarihinde yapılan durum tesbit tutanağına göre, 1.7.1993
tarihinde sigortalı çalıştığından kapsama alındığı uyuşmazlık konusu
değildir. Uyuşmazlık, işyerinde ücretsiz çalışan kişinin sigortalı sayılıp
sayılmayacağı noktasında toplanmaktadır.
Davanın yasal dayanağını oluşturan, 506 sayılı Yasanın 2. maddeye
göre, bir hizmet akdine dayanarak bir veya bir kaç işveren tarafından
çalıştırılanlar, bu Kanuna göre, sigortalı sayılır. Aynı Yasanın 6.
maddesinde; çalıştırılanlar işe alınmalarıyla kendiliğinden “sigortalı”
olurlar. Öte yandan, sigortalı almak için Sosyal Sigortalar Kanununun 3-I/B
ve 78/2. maddelerine göre, ücretin koşul olmadığı da açık-seçiktir. Somut
olayda, Mehmet’in davalıya ait (dükkanın boya ve onarım) işyerinde
çalıştığı 6.1.1994 gün 11 sayılı müfettiş raporu ve tanık sözlerinden açıkca
anlaşılmaktadır.
Hal böyle olunca, işyerinde sigortalı çalıştığı, giderek işyerinin
Yasa kapsamına alınması işleminin doğru olduğu ortadadır.
Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmaksızın yazılı
şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O halde, davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul
edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ:Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 1.2.1996
gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA