kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

18. Hukuk Dairesi 1996/225 E., 1996/1627 K.

MESKEN OLARAK KAYITLI BULUNAN BAĞIMSIZ BÖLÜMDE İŞYERİ AÇILABİLMESİ

YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ

İçtihat Metni


T.C.
Y A R G I T A Y
18. HUKUK DAİRESİ

ESAS KARAR
1996/225 1996/1627

Y A R G I T A Y İ L A M I

Dava dilekçesinde yönetim planının iptali istenilmiştir. Mahkemece
davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davalılar vekilleri tarafından temyiz
edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki
bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Mahkemece anagayrımenkül yönetim planında değişiklik yapılması için
yasada öngörülen 4/5 oranındaki maliklerinin katılmadığı (onaylamadığı)
saptanmıştır. Ayrıca Kat Mülkiyeti Kanununun 24. maddesinin 2. fıkrası
hükmüne göre tapuda mesken olarak kayıtlı bulunan bağımsız bölümde iş yeri
açılabilmesi için kat malikleri kurulunun oy birliği ile vereceği bir karar
gerekli olup yönetim planında tüm kat maliklerinin oy birliğine dayalı
olmayan değişiklik yasanın sözü edilen hükmünü bertaraf edemez.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı deliller ile kanuni gerektirici
sebeplere göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usule ve
kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı fazla alınan temyiz peşin
harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 15.2.1996 gününde oybirliğiyle
karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA