kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

17. Hukuk Dairesi 1996/222 E., 1996/868 K.

DEĞİŞEBİLİR SINIRLI VE SABİT SINIRLI TAPU KAYDI

İSKANEN VERİLEN TAPU KAYDI

KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ

KAYIT MİKTAR FAZLASI

VERGİ KAYDI

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
Onyedinci Hukuk Dairesi

E. 1996/222
K. 1996/868
T. 12.2.1996


ÖZET : Dinlenen bilirkişi ve tanıklar; çekişmeli parselin sınırlarında bulunan
Panayut yerlerinin iskanen tevzi edildiğini, sınırlardaki dere ve yolun kadim
olduğunu beyan etmişlerdir. Açıklanan duruma göre, tapu kaydı sınırında
bulunan Panayut yerleri iskanen tevzi edildiği ve iskan sonucu oluşan tapu
kayıtları ile ayrıca vergi kayıtlarının davalılara ait taşınmazın malikini
sınır okudukları, yol ve dere sınırının da değişmediği, kadim olduğunu beyan
ettiklerinden davalılara ait değişir sınırlı tapu kaydı sabit sınır haline
dönüşmüştür. Esasen kayıt miktar fazlası üzerinde davalılar yararına
zilyetlikle mülk edinme koşulları da oluştuğundan Hazine davasının tümü ile
reddine karar verilmesi gerekir.

(3402 s. Kadastro K. m. 14, 20, 21)

Taraflar arasındaki tesbite itiraz davası üzerine yapılan yargılama sonunda;
davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine ilişkin verilen hüküm davalılar
tarafından süresi içinde temyiz edilmekle; dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Hükmüne uyulan Yargıtay bozma kararında özetle; komşu 6, 2, 8 sayılı
taşınmazların tahdit beyannameleri ve varsa dayanağı belgeler getirtilip
incelenmeli, yerinde yeniden keşif yapılarak dava konusu parseli nasıl
okudukları belirlenmeli, çekişmeli parsele uygulanan tapu kaydının sabit
sınırlı olup olmadığı kesinlikle saptanmalı, sonucuna göre karar verilmeli,
gereğine değinilmiştir. Mahkemece, bozmaya uyulduktan sonra davanın kısmen
kabulüne, kısmen reddine karar verilmiş; hüküm, davalılar tarafından temyiz
edilmiştir.

Davalıların dayandığı ve kadastro sırasında 333 ada 2 nolu parsele uygulanan
Mart 1314 tarih, 56 numaradan gelen kök tapu kaydı doğu, batı ve kuzey yönde
Panayut ve güneyde de dereyi sınır okumaktadır. Getirtilen ve yerinde
uygulanan komşu 4 nolu parsele revizyon gören ve iskanen oluşan tapu kaydı ve
vergi kaydı batıda, 1 nolu parsellere uygulanan ve iskanen oluşan tapu
kayıtları ile vergi kayıtları çekişmeli parseli kayıt maliki kirazları 6, 7
ve 8 numaralı parsellere uygulanan tapu kayıtlarıda doğuda çekişmeli parsel
yönünü yol olarak okumaktadır. Dinlenen bilirkişi ve tanıklar çekişmeli
parselin sınırlarında bulunan Panayut yerlerinin iskanen tevzi edildiğini
sınırlardaki dere ve yolun kadim olduğunu beyan etmişlerdir. Açıklanan duruma
göre tapu kaydı sınırında bulunan Panayut yerleri iskanen tevzi edildiği ve
iskan sonucu oluşan tapu kayıtları ile ayrıca vergi kayıtlarının davalılara
ait taşınmazın malikini sınır okudukları yol ve dere sınırında değişmediği
kadim olduğunu beyan ettiklerinden davalılara ait değişir sınırlı tapu kaydı
sabit sınır haline dönüşmüştür. Esasen kayıt miktar fazlası üzerinde
davalılar yararına zilyetlikle mülk edinme koşullarıda oluşmuş bulunduğundan
Hazine davasının tümü ile reddine karar verilmesi gerekir.

Davalıların temyiz itirazı yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan nedenlerden
ötürü (BOZULMASINA) ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene geri
verilmesine, 12.2.1996 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA