kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

2. Hukuk Dairesi 1996/179 E., 1996/1119 K.

GÖREV

VASİNİN AZLİ İSTEĞİ

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
İkinci Hukuk Dairesi

E. 1996/179
K. 1996/1119
T. 1.2.1996ÖZET : Temyiz kudretini haiz vesayet altındaki kimse ve alakadarlardan herbiri
vasinin azlini isteyebilir. Vasinin azlinde görevli mahkeme; asliye mahkemesi
olup, sulh mahkemesi ani müdahale gereken hallerde ihtiyati tedbir
mahiyetinde vasiyi görevden uzaklaştıracak ve asliye mahkemesinden vasinin
azlini isteyecektir.

(743 s. MK. m. 427, 429)

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda, mahalli mahkemece
verilen hüküm temyiz edilmekle; evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacının isteği, vasinin şahsına itiraz niteliğine ilişkin olmayıp vasinin
azli isteğidir. Niteliği itibariyle asliye hakiminin kararı, kazai nitelikte
nihai karar olup, temyizi kabildir.

Vasinin, vasiliğe gayri layık bir hali anlaşılır veya vazifesini ifada
suistimal veya fahiş ihmali görülürse mahkemeyi asliye tarafından azil
olunur. Sulh Hakimi vesayet altındaki kimsenin menfaatlerini tehlikede
gördüğü anda vazifesini gereği gibi ifa edemiyen vasinin başka bir kusuru
olmasa bile vazifesine nihayet verebilir (MK. 427). Temyiz kudretini haiz
vesayet altındaki kimse ve alakadarlardan herbiri vasinin azlini talep
edebilir. Azli mucip bir sebebin vücuduna diğer bir suretle haberdar olan
Sulh hakimi, vasiyi azle tevessül ile yükümlüdür (MK. m. 428). Mahkemeyi
Asliye ancak tahkikat icrasından ve vasiyi dinledikten sonra azle karar
verebilir (MK. m. 429). Şu halde vasinin azlinde görevli mahkeme Asliye
Mahkemesidir. Sulh Mahkemesi, ani müdahale gereken hallerde ihtiyati tedbir
mahiyetinde vasiyi görevden uzaklaştıracak ve Asliye Mahkemesinden vasinin
azlini isteyecektir. (Y. 2. HD.’nin 25.5.1992 tarihli, 4504-6104 sayılı
kararı; Dr. Selahattin Sulhi Tekinay, Türk Aile Hukuku, 3. Baskı, Sayfa:
627). Temyiz edenin müracaatı üzerine Sulh hakimi tarafından ittihaz edilen
karar, yukarıda açıklandığı üzere Medeni Kanunun 427. maddesi uyarınca tedbir
alınmasına gerek olmadığı yönünde ve niteliğindedir. Böyle olunca, dosyanın
gönderildiği görevli Asliye Hakimi vasiyi dinleyip, delilleri toplamak,
sebepleri varsa vasinin azline tevassül edilmesi gerekli iken yazılı şekilde
hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

S o n u ç : Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple (BOZULMASINA) 1.2.1996
gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA