kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

7. Hukuk Dairesi 2001/9755 E., 2002/760 K.

HAZİNE ADINA KAYITLI TAŞINMAZ MALLARDA İKTİSAP

İçtihat Metni


Y A R G I T A Y İ L A M I

Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davalı Süleyman mirasçılarından İbrahim tarafından istenilmekle, temyiz isteminin süresinde olduğu anlaşılmakla dosya incelendi, dosyadaki belgeler okundu, tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi. Gereği görüşüldü:
Kadastro sırasında 155 ada 67 parsel sayılı 58379,25 m2 yüzölçümündeki taşınmaz 3402 sayılı kadastro kanununun 46 ve 14 maddeleri gereğince Süleyman adına tespit edilmiştir. Davacı hazine tapu kaydına dayanarak dava açmıştır. Mahkemece davanın kabulüne taşınmazın davacı hazine adına tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm davalı Süleyman mirasçılarından İbrahim tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı hazinenin tutunduğu dava konusu taşınmazı kapsadığı yanlar arasında uyuşmazlık konusu olmayan tapu kaydının hazinenin 4753 ve 5618 sayılı yasalar uyarınca tahsis ve temliki ile davalı taraf adına oluştuğu daha sonra hazinenin açtığı geri alma davası sonucunda davalı taraf adına oluşan tapu kaydının iptali ile çekişmeli taşınmazın davacı hazine adına tescile karar verildiği mahkemece yapılan keşif, uygulama, toplanıp değerlendirilen delillerle belirlenmiştir. Hal böyle olunca somut olayda 3402 sayılı yasanın 46.maddesinin davalı taraf yararına uygulama olanağı bulunmamaktadır. Mahkemece bu olgular dikkate alınarak yazılı şekilde hüküm kurulmasında bir isabetsizlik bulunmadığından davalı tarafın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA, peşin alınan ilam harcının mahsubu ile geriye kalan 1.730.000 lira ilam harcının davalıdan alınmasına, 5.2.2002 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA