kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

9. Hukuk Dairesi 2001/9696 E., 2001/16122 K.

BAKİYE SÜRE İÇİN TAZMİNAT

BELİRLİ VE BELİRSİZ SÜRELİ HİZMET AKDİ

CEZAİ ŞART

İHBAR TAZMİNATI

İçtihat Metni


T.C
Y A R G I T A Y
9.Hukuk Dairesi
YARGITAY İLAMI

ESAS NO : 2001/9696
KARAR NO : 2001/16122

ÖZET : Hizmet akdinde belli bir hizmet süresi belirtilmediği gibi belli bir sürenin geçmesi halinde sözleşmenin son bulacağı şeklinde bir düzenlemeyede yer verilmiş değildir. O halde hizmet akdi belirsiz sürelidir. Cezai şartın koşulu olarak sözleşmede öngörülen süre,akdin belirsiz süreli olduğunu göstermez.İhbar tazminatı da ödendiğine göre akdin belirsiz süreli olduğu kabul edilmelidir.
YARGITAY KARARI

Taraflar arasında imzalanarak uygulamaya konan hizmet sözleşmesinin 6. maddesinde işbu sözleşmenin belirsiz süreli olduğu öngörülmüştür. Gerçekten de sözleşmede belli bir hizmet süresi belirtilmemiş, belli bir sürenin geçmesi halinde sözleşmenin son bulacağı şeklinde bir düzenleme yapılmamıştır. Öte yandan davacı işçinin eğitime tabi tutulacağı ve karşılığında en az 30 ay çalışmayı taahhüt ettiği, aksi halde işçinin cezai şart ödemesinin gerektiği öngörülmüştür ki anılan 30 aylık sürenin hizmet süresi olmadığı, sadece cezai şartın koşulları açısından sözleşmeye konulduğu anlaşılmaktadır. Bu sürenin hitamında sözleşmenin son bulacağı hususu taraflarca kararlaştırılmış değildir. O halde cezai şartın bir unsuru yönünden öngörülen bu sürenin hizmet süresi olarak değerlendirilmesi sözleşmenin belirli süreli olarak kabulü ile, bakiye süreye ait ücret alacağının hüküm altına alınması hatalıdır.
Bu konuda ayrıca ve önemle belirtmek gerekir ki davalı işveren 1475 sayılı İş Kanununun 13. ve 14. maddelerine göre sözleşmeyi feshettiğini açıklayarak ihbar ve kıdem tazminatını davacı işçiye ödemiştir. İhbar tazminatının ödendiği konusun da taraf iradeleri birleştiğine göre artık aradaki sözleşmenin süresi belirsiz olduğu kabul edilmelidir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA, davalı yararına takdir edilen 97.500.000 TL duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.10.2001 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA