kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

11. Hukuk Dairesi 2001/9600 E., 2002/1869 K.

ZORUNLU MALİ MESULİYET SİGORTASI

İçtihat Metni

T.C.
YARGITAY
ONBİRİNCİ HUKUK DAİRESİ
ESAS KARAR
2001/9600 2002/1869

YARGITAY KARARI

MAHKEMESİ :Kayseri Asliye 5.Hukuk Mahkemesi
GÜNÜ :22.5.2001
SAYISI :2000/1033-2001/312


Taraflar arasında görülen davada Kayseri Asliye 5.Hukuk Mahkemesi’nce verilen 22.5.2001 tarih ve 2000/1033-2001/312 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, davalının murisi tarafından kullanılan aracın dava dışı Ayla’ya çarparak ölümüne neden olduğunu, ölenin hak sahiplerine poliçe teminatı 3.000.000.000 liranın ödendiğini, zorunlu mali sorumluluk sigortası yapılan aracı kullanan sürücünün alkollü olduğunu, bu nedenle rücu haklarının bulunduğunu ileri sürerek, 3.000.000.000 liranın ödeme tarihinden itibaren reeskont oranı üzerinden faizi ile birlikte davalılardan rücuen tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalılar vekili, ölenin hak sahipleri tarafından muris aleyhine açılan davada yoksun kalınan desteğin 1.039.693.872 lira olarak belirlendiğini, sigorta şirketinin bu miktarı aşan ödemesi için rücu hakkı bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre, kazanın sigortalı araç sürücüsünün aldığı alkolün etkisi oluştuğu, poliçe genel koşulları 4/d.maddesi gereğince zarar görenin hak sahiplerine yapılan ödeme için sigortalıya rücu hakkı bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir.
1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekilinin yerinde görülmeyen ve aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Davacı E... Sigorta A.Ş. davalıların murisi Ahmet’e ait aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısıdır. Aracın yayaya çarparak ölümüne neden olması üzerine hak sahipleri tarafından Ahmet aleyhine Kayseri Asliye 3.Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada murisin destek miktarı 1.039.693.872 lira olduğu belirlenmiş ve karar kesinleşmiştir.
Davalı sigorta şirketi sigortalısının neden olduğu rizikoyu ve riziko sonucu oluşan zararı poliçe limiti ile teminat altına aldığına göre, sigortalısının ödemek zorunda olduğu miktar kadar hak saliplerine ödeme yapmakla yükümlüdür. Fazla ödeme gereksiz (Ex gracia) ödeme niteliğinde olup, rücu hakkı sözkonusu değildir. O halde, davacı sigorta şirketi açısından da kesin delil niteliğinde olan ilam gereğince davalıların sorumlu olduğu miktarın Asoğ’a ödenmesi gereken 519.846.939 lira ve Mualla’ya ise ödenen 321.428.571 lira olup, bunların toplamı olan 841.275.142 lira olarak kabulü gerekir iken yazılı şekilde fazlasından da davalıların sorumlu tutulması bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle kararın davalılar yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 4.3.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA