kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

10. Hukuk Dairesi 2001/9323 E., 2002/692 K.

GECİKME ZAMMI

İDARİ PARA CEZASININ MUACCELİYET TARİHİ

ÖDEME EMRİNİN İPTALİ

İçtihat MetniT.C.
Y A R G I T A Y
10.Hukuk Dairesi

E. 2001/9323
K. 2002/692
T. 05.02.2002

Y A R G I T A Y İ L A M I

Davacı, ödeme emrinden belirtilen gecikme zammının iptaline karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde davanın reddine karar vermiştir.

Hükmün, davacı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

sayılı dosyada işlem gören özel bina inşaatı işvereni olan davacı, Kurumca verilen 18.726.000 liralık idari para cezasının, 09.12.2000 tarihine kadar hesaplanan 189.694.380 liralık faiziyle birlikte tahsili için çıkarılan 12.12.2000 tarihli ödeme emrinin iptalini istemiş, Mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı işverenin itirazının reddine dair 16.11.1993 günlü komisyon kararının 11.12.2000 gününde davacıya tebliğine müteakip borç aslının 22.12.2000 gününde PTT aracılığıyla Kuruma ödendiği çekişmesiz olup, uyuşmazlık; idari para cezalarının, hangi tarihte muaccel olacağı somut olayda ise gecikme zammı istenilip istenilemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

Davanın yasal dayanağını teşkil eden 506 Sayılı Kanunun 140. maddesinde “İdari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren (7) gün içinde Kuruma ödenir veya aynı süre içinde Kurumun ilgili ünitesine itiraz edilebilir.İtiraz takibi durdurur.Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren (7) gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine başvurulabilir.Mahkemeye başvurulması cezanın takip ve tahsilini durdurmaz.” hükmü öngörülmüş olup, Kurum ünitesine itirazın takibi durdurduğu da dikkate alınarak, itirazın reddine dair Kurum kararının ilgiliye tebliğ tarihinde idari para cezasının muaccel olduğunun kabulü gerekir.

Mahkemece yapılacak iş; PTT aracılığıyla yapılan idari para cezası aslına dair ödemenin hangi tarihte Kuruma intikal ettiği araştırılarak, itirazın reddine dair Kurum kararının tebliğ tarihinden ödeme tarihine kadar hesaplanacak gecikme zammının tahsiline, fazla istenen gecikme zammının iptaline karar vermekten ibaret olup eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davacı işverenin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 05.02.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA