kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

6. Hukuk Dairesi 2001/9321 E., 2001/9600 K.

DAVA AÇMA HAKKI

KİRALANANIN DEVRİ

TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE

İçtihat Metni

T.C.
Y A R G I T A Y
6.Hukuk Dairesi

E. 2001/9321
K. 2001/9600
T 28.05.2001


ÖZET:Temerrüt nedeniyle tahliye davasını kiralayanın açması gerekir. Aralarında davacının da bulunduğu hissedarlar paylarını diğer bir paydaşa sattıklarına göre kira sözleşmesinden doğan tüm haklarını yeni malike devrettiklerinden kiralayan ve malik sıfatı kalmayan davacının davasının reddi icap eder.

(818 sayılı B.K. m.260)

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan tahliye davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece davacılardan (H) (K)’nın davasının kabulü ile kiralananın tahliyesine, diğer davacının davasının reddine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacılar vekili, davalının sözleşmeye üç aylık peşin ödemesi gereken 660.000.000.- TL kirayı ihtarnamenin tebliğinden sonra ödediğinin sözleşmenin özel şartlar 1.maddesinde kira parasının zamanında ödenmemesi halinde bir yıllık kira parasının muaccel hale geleceği kararlaştırıldığından ve bu bir yıllık kira bedeli de davalı tarafından ihtarnamede belirtilen süre içerisinde ödenmediğinden temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı vekili kira sözleşmesinin 1.maddesinin yasal dayanaktan yoksun olduğunu, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece sözleşmedeki muacceliyet şartının geçerli olduğu, süresi içerisinde sözleşmede belirtilen kira parasının ödenmediği gerekçesiyle davacı (H) (K)’nın davasının kabulüne, diğer davacı (G) (K)’nın kiralayan sıfatı bulunmadığı , malik sıfatıyla kira parasının kendisine ödenmesi isteğini davalıya bildirmediği gerekçesiyle davasının reddine karar verilmiştir.
1.3.1996 başlangıç tarihli ve 2 yıl süreli kira sözleşmesini kiralayan sıfatıyla (T) (K) varisleri adına (H) (K) imzalamıştır. Kiralanan miras bırakan (T) (K) adına tapuda kayıtlı iken 10.12.1997 tarihinde yapılan intikal ve hisse satışlarıyla taşınmazın tek maliki (G) (K) olmuştur. Kiralayan (T) (K) varisleri hisselerini (G) (K)’a sattıklarına göre kira sözleşmesinden doğan tüm haklarını yeni malike devretmişlerdir. Bu durumda malik (G) (K) dışındaki mirasçıların dava açma hakları bulunmamaktadır. Davacılardan (G) (K)’nın davası da reddedilmiş, bu hüküm temyiz edilmemiştir. Kiralayan ve malik sıfatı kalmayan davacı (H) (K)’nın davasının reddine karar verilmesi gerekirken davanın kabulüne karar verilmesi hatalı olmuştur.


./..

9321-9600 -2-Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle temyiz itirazlarının kabulü ile H.U.M.K.nun 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 28.5.2001 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA