kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

YARGITAY
Ceza Genel Kurulu 2011/6-27 E.N , 2011/26 K.N.

İlgili Kavramlar

NİTELİKLİ HIRSIZLIK
SUÇTA TEKERRÜR
YOKSUN BIRAKMA

İçtihat Metni

Nitelikli hırsızlık suçundan sanık B..... Ş......'ün, 5237 sayılı TCY'nın 142/2-d, 62, 53, 63 ve 58. maddeleri uyarınca 3 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin, Üsküdar 6. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 20.01.2010 gün ve 553-3 sayılı hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Ceza Dairesince 22.12.2010 gün ve 17811-20914 sayı ile onanmıştır.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca 25.01.2011 gün ve 135747 sayı ile;

"Sanığın suç tarihinde haksız olarak elinde bulundurduğu kumanda aletiyle, müştekiye ait aracın kapılarını açarak aracın içinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle, 5237 sayılı TCK'nın 142/2-d, 62, 53 ve 63. maddeleri gereği 3 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmedilmiştir. Ancak sanığa TCK'nın 142/2-d. maddesi gereği verilen 4 yıl ceza süresinden, TCK'nın 62. maddesi gereği 1/6 oranında indirim yapılırken, 3 yıl 4 ay hapis cezası yerine, hesap hatası sonucu fazla cezaya hükmedildiği anlaşılmıştır. Buna göre bu hesap hatasının, sanığın cezasının 3 yıl 4 ay hapis cezası olarak düzeltilmesi gerektiği" görüşüyle itiraz yasa yoluna başvurularak, Özel Daire onama kararının kaldırılmasına ve yerel mahkeme hükmünün bozulmasına karar verilmesi isteminde bulunulmuştur.

Yargıtay Birinci Başkanlığı'na gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

CEZA GENEL KURULU KARARI

Yargıtay Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; sanık hakkında hükmedilen temel hapis cezasından, 5237 sayılı TCY'nın 62. maddesi uyarınca takdiri indirim yapılması sırasında fazla cezaya hükmedilip hükmedilmediğinin belirlenmesine ilişkindir.

İncelenen dosya içeriğinden;

Yerel mahkemece sanığın, nitelikli hırsızlık suçundan, 5237 sayılı TCY'nın 142/2-d. maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden 4 yıl hapis cezasına hükmedildiği ve bu cezadan da aynı Yasanın 62. maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak, 3 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.

5237 sayılı TCY'nın 142/2-d. maddesi uyarınca hükmolunan 4 yıl hapis cezasından, anılan Yasanın 62. maddesi uyarınca 1/6 oranında yapılan indirim ile sonuç hapis cezasının, 3 yıl 4 ay olması gerekirken, hesap hatası ile sanık hakkındaki sonuç özgürlüğü bağlayıcı cezayı 3 yıl 6 ay olarak belirleyen yerel mahkeme hükmü ile bunu onayan Özel Daire kararı isabetli değildir.

Bu itibarla; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının kabulü ile, Özel Daire onama kararının kaldırılmasına, yerel mahkeme hükmünün bozulmasına, ancak yeniden yargılamayı gerektirmeyen bu hususta, 5320 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan 1412 sayılı CYUY'nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, yerel mahkeme hükmündeki sonuç özgürlüğü bağlayıcı cezanın "3 yıl 4 ay hapis cezası"na indirilmesi suretiyle hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmelidir.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;

1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının KABULÜNE,

2- Yargıtay 6. Ceza Dairesi'nin 22.12.2010 gün ve 17811-20914 sayılı onama kararının KALDIRILMASINA,

3- Üsküdar 6. Asliye Ceza Mahkemesinin 20.01.2010 gün ve 553-3 sayılı hükmünün BOZULMASINA,

Ancak bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan 1412 sayılı CYUY'nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hükmün ikinci fıkrasının ikinci bendinde "3 yıl 6 ay" olarak gösterilen sonuç özgürlüğü bağlayıcı cezanın, "3 yıl 4 ay"a indirilmek suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan yerel mahkeme hükmünün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

4- Dosyanın mahalline iade edilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 29.03.2011 günü yapılan müzakerede oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA